Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAkALi.  rAgA:  bilahari.  tALA:  catusra jhampa.

P:  mahAkALi mahArAgjni mahA tripurasundari
A:  mahAbala giri nivAsini mahiSAsura mardini
C1: vihita vishva saubhAgya vipaNi vinuta harikEsha ragjni janani 
    mahimAnvitE mAtangi mmantriNi mahA madhura sangItamOdini mahitE 
    poreyeLa mahEndrArcitE mAtE dashabudhE dashavadanAbjE sukrtE 
    dashapadE nIlAnjayanibhE sUryakOTi sannibhaprabhE
 2: vihita dharma sanmArgavarana vinuta harikEsha bhaktavarana 
    mahipanAlvaDi krSNa rAjana mahA madhura sangIta lOlana mahitE 
    poreyaLa mahEndrArcitE mAtE dEshapujE dashavadanAbjE sukrtE 
    dEshapadE nIlAnjana nibhE sUryakOTi sannibhaprabhE
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home