Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAdEvam.  rAgA:  nArAyaNi.  Adi tALA.

P:  mahAdEvam mahAnubhAvam mandahAsa vadanam namAmyaham
A:  guha gajAnana sEvita pAdam sukumAra gAtram suranuta stOtram
C:  kAlaharam viSakanTham shivam gAmbhIrya rUpam gangA cUDam
    shUlapANim sOma bhUSam haladharam shrI harikEsham
 
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home