Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
anEkAtmanE.  rAgA:  vijayanagari.  Adi tALA.

P:  anEkAtmanE namO namastE
A:  anAmayayaya Ashrta hitAya aghanAshanAya amaravarAya
C:  nIlakNThAya nityarUpAya bAlacandradhara bhauvya jatAya
    kAla kAla harikEshAya kAmakOTi sundarAkArAya 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home