Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAbalEshvara.  rAgA:  sArangA.  rUpaka tALA.

P:  mahAbalEshvara vibhO mAm pAlaya mahA prabhO
A:  mAhEndrAdi vandita shiva mahAdEva hara shankara
C:  cAmuNDAm bhASTottara shata sankIrtana racanAdhAra kAma damana harikEsha gangAdhara candrashEkhara
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home