Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mahAbala girIsham.  rAgA:  sArangA.  cApu tALA.

P:  mahAbala girIsham mandahAsa vadanam 
    vandEham paramEshvaram vAmadEvam 
A:  mahAdEvam vAgIshapriyam guhatAtam guNAkaram haram
C:  gangA lasadutta mAngam harikandha carcita shubhAngam
    mangaLam madhurAntam sangIta sAram sAmbam harikEsham
 
 
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home