Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
madhukaiTabha.  rAgA:  Arabhi.  rUpaka tALA. 

P:  madhukaiTabha samhartri mahAkALi vishvadhAtri 
A:  madhura gAnarasa rUpiNi madhu shAlini madhuravANi 
C:  suravara pUjitapAdE sundari hari sahajAtE sharavaNa sambhava mAtE shaktyA- 
    dyanta rahitE sarasijAkSi saubhAgyadE salahau harikEshamudE  
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home