Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
andhakAsura.  rAgA:  shahAnA.  rUpaka tALA.

P:  andhakAsura sUdanA agni lOcanA
A:  bandha pApamOcanA bilva mAlA bhUSaNA 
    nIlakandarA karuNAkarA nirantara mAm pAlaya
C:  shrI hari vidhimukha sEvita cinmaya saccidAnanda mOha 
    rahita muni sEvita mUSika vAhana pUjita shrI harahara shankara 
    shivakAmi manOhara shrI harikEshA citsabhEshA Isha 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home