Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
karAnguLina.  rAgA:  harikAmbhOji.  ATa tALA.

P:  karAnguLina gOtpanna nArAyaNA tashAkrtE ambA
A:  parAtparae parama bhAgydE parAshakti jaganmAtE
C:  carAcaravAva nAdAmbara dalesavutA nAdAm baradi pancabhUtavadarim
    jIvanAda vadarina kSara vadarimmanuva manuvimjnudipa harikEshanutE pAlisau
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home