Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kapAlinam.  rAga:  hindustAnikApi.  cApu tALA.

P: kapAlinam vandE kari charmAmbaradharam
A: krpAnidhim Isham kinnarAdi sEvitam
C: nAgabhUSaNam rAjadharam shivam vAgIshAdi vandita padam
   yOgamUlam yuvAnanam yOgapradam harikEsham
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home