Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAmArim bhaja.  rAgA:  darbAr.  Adi tALA.

P: kAmArim bhaja mAnasa satatam
A: sAmaja carmadhAriNam suguNamsakala sampatpradam saguNam nirguNam 
C: nArada gItam nArAyaNa priyam nAnAvidha nAmarUpAtmakam
   kAraNa kAryAtItam mahEsham kAncana vAsam shrI harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home