Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jvalajjihvE.  rAgA:  darbAr.  Adi tALA.

P:  jvalajjihvE jvalAmukhi
A:  malayadvaja pANDya vamsha vardhini mahanIya guNi mAhEndra pOSiNi
C:  sakala kSutra AbhicAra mOcani sakala shatru vamsha dhvamsini
    sakala rOga mUla nivAriNi salahennanu harikEsha bhAmini


 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home