Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jayAdEvi.  rAgA:  gauDamallAr.  tripuTa tALA.

P:  jayAdEvi jagan matE
A:  jayava jiSNukE nIDi sakala jagava salahita tAyE mAyE
C:  jaya jaya jaya simha vAhini jaya mahAbala giri nivAsini
    jaya jaya harikEsha bhAmini jaya jaya sangIta mOdini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home