Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jaya nArAyaNa.  rAgA:  AbhOgi.  Adi tALA.

P:  jaya nArAyaNa jaya shrI ramaNAjaya jaya ArdhraNa parAyaNA
A:  jaya gaja rakSakA jaya madhu shikSakAjaya raghunAyakA jaya sukhadAyakA
C:  shiva nAmOSTOttara shata kIrtana divya rasanAdhAra varamAna
    bhavabhaya hara harE pArvati sOdara ava mAdhava shrI harikEsha mitra

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home