Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jaya mahiSAsura.  rAgA:  hamsadhvani.  rUpaka tAlA.

P:  jaya mahiSAsura mardhini shrtajana pAlini
A:  jaya jayEndra pUjitE jay jaya jaya jaganmAtE
C:  jaya jaya madhuripu sOdari jaya jaya shrI shAtOdari
    jaya gaNesha guhajanani jaya jaya harikEsha bhAmin

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home