Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jaya jaya bhasmO.  rAgA:  shuddhasImantini.  Adi tALA.

P:  jaya jaya bhasmOd-dhULita vigrahA
A:  jaya jaya shrIpati pUjita caraNA jaya jaya bhava bhaya haraNA
C:  jaya vrSa vAha jayasita dEhA jaya bhaktamOhA jaya shiva gEhA
    jaya gangAdhara jaya jaya shashidharA jaya harikEsha citsabEsh

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home