Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ikanE tALajAlanurA.  rAgA:  guharanjani.  Adi tALA.

P:  ikanE tALajAlanurA nannintaDi sOdana sEyakarA guhA
A:  sukhaprada sukumAra sundara shikhi vAhana shaNmukhA dayAsAgarA
C:  paramArthamagu ninnu bhajiyinci vEDitE paritApamulEka parihasincitivi
    sharaNAgatavanA sAdhu sangAvanA harikEsha tanayA hari bAginEyA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home