Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
Adityam.  rAgA:  mAyAmALavagauLa.  Adi tALA.

P:  Adityam dEvAdi dEvam akhilANDa nAtham AshrayE
A:  vEda vEdyam kAvAdyam tEdIpyamAna tEjasamAdyam
C:  sakala carAcara karma sAkSiNam vikala sarva jaga gagatam karaNam
    parakaTa nikhila saubhAgya kAraNam akaLanka harikEsha bharaNam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home