dhyaaname enadhu
M K Thyagaraja Bhagavathar
Music: Papanasam Sivan
Lyrics: Papanasam Sivan
Film: Ashok Kumar (1941)
Cast: MK Thyagaraja Bhagavathar, Chittor V Nagaiah, P Kannamba, MG Ramachandran, Ranjan, NS Krishnan, TA Madhuram, TV Kumudhini, Nagercoil Mahadevan
Direction: Raja Chandrasekhar
Production: Murugan Talkies Film Company

http://www.youtube.com/watch?v=YXmvu21MaNs

பாடல்

ò¡ɧÁ ±ÉÐ ÁÉÐ ¿¢¨Èó¾Ð

ºóòÃÀ¢õÀ žÉõ ¾É¢ø ¾¢Éõ

ò¡ɧÁ ±ÉÐ ÁÉÐ ¿¢¨Èó¾Ð

ºóòÃÀ¢õÀ žÉõ - ¾É¢ø ¾¢Éõ

ò¡ɧÁ ±ÉÐ ÁÉÐ ¿¢¨Èó¾Ð

ºóòÃÀ¢õÀ žÉõ ¾É¢ø

¾¢Éõ ò¡ɧÁ....

 

¸¡ó¾ ºì¾¢¨Â þýÉ¡û «È¢§Âý  ¿¡ý

¸¡ó¾ ºì¾¢¨Â þýÉ¡û «È¢§Âý  ¿¡ý

¸¡ó¾ ºì¾¢¨Â þýÉ¡û «È¢§Âý  þÕ

¸ñÁÂí¸¢ ŠÅ¡¾£Éõ þýÈ¢

¸¡ó¾ ºì¾¢¨Â þýÉ¡û «È¢§Âý  þÕ

¸ñÁÂí¸¢ ŠÅ¡¾£Éõ þýÈ¢

 

ò¡ɧÁ ±ÉÐ ÁÉÐ ¿¢¨Èó¾Ð

ºóòÃÀ¢õÀ žÉõ  ¾É¢ø

¾¢Éõ ò¡ɧÁ

 

§Ä¡¸ÓÁ¾¢§Ä §¾¡ýÚÁ¢ó¾¢¡¢Â

§Ä¡¸ÓÁ¾¢§Ä §¾¡ýÚÁ¢ó¾¢¡¢Â

§Ä¡¸ÓÁ¾¢§Ä §¾¡ýÚÁ¢ó¾¢¡¢Â

§À¡¸Óõ ¡×õ ÐÈó§¾ý Å¢„Â

§À¡¸Óõ ¡×õ ÐÈó§¾ý ¸ÁÄ

Ó¸Óõ ź£¸Ã «..¬...

Ó¸Óõ ź£¸Ã ¿£Ç¢Õ ŢƢ¸Ùõ

Ó¸Óõ ź£¸Ã ¿£Ç¢Õ ŢƢ¸Ùõ....

Ó¸Óõ ź£¸Ã ¿£Ç¢Õ ŢƢ¸Ùõ

§Á¡†É ¯Õ×õ ¦ÀÂÕÁ¡¸×õ

§Á¡†É ¯Õ×õ ¦ÀÂÕÁ¡¸×õ

 

ò¡ɧÁ ±ÉÐ ÁÉÐ ¿¢¨Èó¾Ð

ºóòÃÀ¢õÀ žÉõ ¾É¢ø

¾¢Éõ ò¡ɧÁ
Lyrics

dhyaanamae enadhu manadhu niRaindhadhu

sandhrabimba vadhanam thanil dhinam

dhyaanamae enadhu manadhu niRaindhadhu

sandhrabimba vadhanam - thanil dhinam

dhyaanamae enadhu manadhu niRaindhadhu

chandhrabimba vadhanam thanil

dhinam dhyaanamae....

 

kaandha sakthiyai innaaL aRiyaen  naan

kaandha sakthiyai innaaL aRiyaen  naan

kaandha sakthiyai innaaL aRiyaen  iru

kaNmayangi svaadheenam indri

kaandha sakdhiyai innaaL aRiyaen  iru

kaNmayangi svaadheenam indri

 

dhyaanamae enadhu manadhu niRaindhadhu

chandhrabimba vadhanam  thanil

dhinam dhyaanamae

 

loekamumadhilae thoendrumindhiriya

loekamumadhilae thoendrumindhiriya

loekamumadhilae thoendrumindhiriya

boegamum yaavum thuRandhEn vishaya

boegamum yaavum thuRandhEn kamala

mugamum vaseegara a..aa...

mugamum vaseegara neeLiru vizhigaLum

mugamum vaseegara neeLiru vizhigaLum....

mugamum vaseegara neeLiru vizhigaLum

moehana uruvum peyarumaagavum

moehana uruvum peyarumaagavum

 

dhyaanamae enadhu manadhu niRaindhadhu

chandhrabimba vadhanam thanil

dhinam dhyaanamae


Tamil Film Songs
| Home