Sri Rama Navami Mahothsavam 2011
(25th March, 2011 to 30th April, 2011)
at PADMA SESHADRI SCHOOL, Alagirisami Salai, K.K.Nagar, Chennai 78
SRI RAMA BHAKTHA JANA SAMAJ (Regd.)
S/17-B, Ponnambalam Salai, K.K.Nagar, Chennai-600 078
Ph: 23661529/9444417729


25-03-2011 Monday 6-00 pm: Inauguration

TRICHY Sri K. KALYANARAMAN - Discourse
Daily 6-30 pm:
25-3-2011 - Gajendra Motcham
26-3-2011- Praglatha charithram
27-3-2011 - Vamanavatharam
28-3-2011 - Thiruppughazhil Ithihasam
29-3-2011 - Thondaradipodu Azhvar
30-3-2011 Purandharadasar
31-3-2011 - Andal kalyanam

Srimad Valmiki Ramayanam - Discourse
Sri R. Hariji
01-04-2011 - Kusalava Ganam
02-04-2011 - Sri Rama Jananam
03-04-2011 - Yanasamrakshanam
04-04-2011 - Seetha Kalyanam
05-04-2011 - Ayodhya Kantam
06-04-2011 - Pithruvakya Paribalam
07-04-2011 - Guha Sakyam
08-04-2011 - Paduka Pattabhisheka

Smt. Visaka Hari
09-04-2011 - Jatayu Motcham
10-04-2011 - Sabari Motcham

11-04-2011 & 12-04-2011
Programme will be announced later

Sri R. Ranganji
13-4-2011 - Sugreeva sakyam
14-04-2011 - Sugreeva Pattabishekam
15-04-2011 - Seethanveshanam
16-04-2011 - Sundarakantam
17-04-2011 - Sundarakantam
18-04-2011 - Sundarakantam
19-04-2011 - Vibeeshana Saranagathi
20-04-2011 - Nagapasamoshanam
21-04-2011 - Sriramajeyam
22-04-2011 - Sri Rama Pattabishekam
23-04-2011 to 30-04-2011 Daily 6-30 pm - Discourse on Sri Vishnu Sahasranamam by Dr. M.V. ANANTHA PADMANABACHARIYAR SWAMI

10-04-2011 - 8-30 am: Lakshrchanai ( Charge Rs. 100/-)
12 noon: Annadhanam
News / Announcements Home