Light
Kolam & text by Lakshmi Raghu, Bharathi Bhaskar
 
 

Kolams | Home